ALGEMENE VOORWAARDEN                                              

Algemene Voorwaarden van Mobiliteit & Sport te Oss. Algemene Voorwaarden Mobiliteit & Sport – v1.00 – januari 2020

ARTIKEL 1. DEFINITIES.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Mobiliteit & Sport: Mobiliteit & Sport, bij KvK geregistreerd onder 76340031.
2. De afnemer: de koper, opdrachtgever, huurder, aanbesteder of ieder ander waarmee Mobiliteit en Sport een overeenkomst aangaat, waaraan Mobiliteit en Sport een aanbieding of levering doet, of voor wie Mobiliteit en Sport een prestatie verricht; alles zowel ten aanzien van zakelijke afnemers als ten aanzien van consumenten.

ARTIKEL 2. DE GELDIGHEID.

Deze voorwaarden gelden ten aanzien van de verkoop en/of verhuur dan wel uitleen van o.a. scootmobielen, rolstoelen, electrische rolstoelen, handbikes, aankoppelfietsen, rollators en/of onderdelen daarvan.

ARTIKEL 3. DE OFFERTE.

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Mobiliteit en Sport is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn waarbinnen de aanbieding geldig blijft is dertig dagen, tenzij anders vermeld in de offerte/aanbieding.
2. Alle door Mobiliteit en Sport opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is aangegeven.

ARTIKEL 4. DE OVEREENKOMST.

1. Aanbetaling – Mobiliteit en Sport is gerechtigd om bij het aangaan van een overeenkomst met een afnemer een aanbetaling te vragen tot een maximum van 50% van de koopsom.
2. Prijswijziging – Indien na het sluiten van de overeenkomst een wijziging in de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen en dergelijke hebben geen invloed op de al overeengekomen prijs, waarvoor de afnemer getekend heeft.
3. Eigendomsbehoud – Mobiliteit en Sport blijft eigenaar van de door haar aan de afnemer verkochte goederen, zolang de afnemer het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen.

ARTIKEL 5. DE LEVERTIJD.

1. Onder de levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast, tenzij een verwachte levertijd is overeengekomen.
2. Bij overschrijding van de verwachte levertijd wordt in overleg een nieuwe levertijd afgesproken. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke verwachte levertijd, verlengd met maximaal twee maanden. In het uiterste geval wordt de overeenkomst ontbonden.

ARTIKEL 6. HET VERVOER EN BESCHADIGING BIJ AFLEVERING.

1. Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs een aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Bovendien dient hiervan door de afnemer binnen 24 uur na aflevering bij Mobiliteit en Sport schriftelijke melding te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen.
2. In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte goederen door de ondernemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt.

ARTIKEL 7. DE GARANTIE.

1. De garantie dekt onderdelen als de elektronica, schakelaars en, indien van toepassing, de elektromotor voor een periode van 12 maanden na datum van aankoop, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Op accu’s wordt een garantie gegeven van 6 maanden na datum van aankoop. Uitdrukkelijk worden de volgende onderdelen van garantie uitgesloten: banden, wielen, hoepels, verf, bumpers en voetenplaten, plastic en rubberdelen, bekleding, verlichting en lampen, boodschappenmandje, evenals onderdelen die aan normale gebruiksslijtage onderhevig zijn.
2. De garantie vervalt in geval van botsingen, oneigenlijk en abnormaal gebruik, aanrijdingen en alle overige calamiteiten die buiten de invloedsfeer van Mobiliteit en Sport vallen. Bij melding van een garantieclaim dient men het nummer van de koopovereenkomst door te geven. Zonder deze informatie kan de garantieclaim niet in behandeling worden genomen.

ARTIKEL 8. DE AANSPRAKELIJKHEID.

1. Voor het gebruik van bepaalde producten zoals bijvoorbeeld een scootmobiel is uitdrukkelijk een speciale WA-verzekering wettelijk verplicht gesteld. De afnemer dient hier zelf zorg voor te dragen, tenzij anders overeengekomen op de koopovereenkomst.
2. Mobiliteit en Sport is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (gevolg)schade veroorzaakt door het gebruik van de door Mobiliteit en Sport geleverde producten. Noch Mobiliteit en Sport noch haar personeel draagt aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door de afnemer te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Mobiliteit en Sport te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

ARTIKEL 9. DE VERZEKERING.

1. De afnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verzekerd zijn. De verzekering is van kracht vanaf de datum in overleg met de afnemer bepaald. De verzekeringspolis moet altijd voorzien zijn van een framenummer. Wanneer de verzekeringstermijn afloopt, dient de afnemer deze zelf te verlengen.

ARTIKEL 10. VERHUUR.

1. In geval van verhuur, vangt de huurperiode aan op de datum van aflevering van het gehuurde of op het moment waarop het gehuurde met eigen vervoer van Mobiliteit en Sport of door de vervoerder van Mobiliteit en Sport aan het adres van de afnemer is afgeleverd, dan wel wanneer het gehuurde door de afnemer bij Mobiliteit en Sport is afgehaald.
2. De huurtijd eindigt op de datum waarop het gehuurde door Mobiliteiten Sport is terug ontvangen, echter met dien verstande dat, indien het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode wordt teruggebracht, de volledige huursom over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd is.
3. Het verhuurde zal door Mobiliteit en Sport in goede staat worden afgeleverd. De afnemer heeft het recht vooraf te inspecteren of het verhuurde in goede staat is. Maakt de afnemer van dit recht geen gebruik, dan wordt het verhuurde geacht in goede staat te zijn afgeleverd. Het verhuurde zal onder alle omstandigheden eigendom blijven van Mobiliteit en Sport.
4. Indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden heeft Mobiliteit en Sport het recht het huurcontract tussentijds te ontbinden, het verhuurde weer in bezit te nemen en tot invordering van de huursom over de gehele overeengekomen huurperiode over te gaan.
5. Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn is alleen geoorloofd indien Mobiliteit en Sport daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijding van de huurtermijn is de afnemer per dag een vergoeding verschuldigd overeenkomstig het afgesproken tarief per tijdseenheid.
6. De afnemer is – zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe vanuit Mobiliteit en Sport – niet gerechtigd zijn rechten uit de overeenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De afnemer ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het gehuurde gebruik te maken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7. De afnemer is aansprakelijk voor alle schade en/of beschadigingen aan het gehuurde, evenals diefstal of vermissing van het gehuurde. Indien het gehuurde of onderdelen daarvan geheel verloren gaan of onherstelbaar beschadigd worden, zal – voor zover niet door enige verzekering gedekt – de afnemer aan Mobiliteit en Sport een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur evenals de kosten van de vervanging.
8. Het is de afnemer niet toegestaan aan het gehuurde enig onderdeel te wijzigen, te veranderen of te repareren en andere dan door Mobiliteit en Sport voorgeschreven materialen te gebruiken. In geval van verlies, vermissing, schade of enig gebrek aan het gehuurde zal de afnemer onmiddellijk en op de snelste wijze Mobiliteit en Sport inlichten. De afnemer zal Mobiliteit en Sport ten allen tijde in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren. Tevens behoudt Mobiliteit en Sport zich het recht voor het gehuurde terug te nemen voor technisch onderhoud en inspectie. Na beëindiging van de huurovereenkomst is de afnemer verplicht het gehuurde in onbeschadigde staat terug te leveren aan Mobiliteit en Sport, desgewenst in aanwezigheid van de opdrachtgever, en zal na de inspectie de opdrachtgever schriftelijk opgave doen van manco’s en beschadigingen.
9. Mobiliteit en Sport is gerechtigd de terug ontvangen goederen zelf te (doen) herstellen, indien zulks haar noodzakelijk voorkomt. Indien de afnemer na afloop van de overeengekomen of verlengde huurperiode in gebreke blijft het gehuurde geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen plaats af te leveren, heeft Mobiliteit en Sport het recht het gehuurde of hetgeen daaraan ontbreekt onmiddellijk van de afnemer op te vorderen en voor rekening en risico van de afnemer weg te (doen) halen, waarbij de afnemer zich verplicht Mobiliteit en Sport toegang te verschaffen tot de plaats(en) waar het gehuurde zich bevindt.

ARTIKEL 11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

Mobiliteit en Sport behoudt ten allen tijden de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten, op de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer de afnemer haar hierop een opdracht heeft gegeven.

ARTIKEL 12. PRODUCT OP PROEF.

1. In sommige gevallen is het mogelijk een product op proef thuis te proberen. Hiervoor zal in alle gevallen van tevoren een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld. Tevens wordt hierin ook de periode vastgelegd gedurende welke het product geprobeerd mag worden.
2. Voor het op proef thuis proberen van een product is te allen tijde een aanbetaling van vereist van een in overleg en in redelijkheid overeengekomen bedrag. Indien de afnemer overgaat tot aanschaf van het product zal dit door Mobiliteit en Sport verrekend worden.
3. Mobiliteit en Sport levert de te proberen producten in goede staat aan de afnemer. Deze dienen in dezelfde staat retour gezonden te worden. Op deze voorwaarden zijn tevens van toepassing de bepalingen begrepen onder artikel 10.

ARTIKEL 13. BETALING.

1. Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie dat betaling voor aflevering plaatsvindt, tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien Mobiliteit en Sport een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om betaling van het totaal te vorderen bij sluiten van de overeenkomst.
3. In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. Wanneer de factuur na 15 dagen geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer verplicht aan Mobiliteit en Sport vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 13.3, stuurt Mobiliteit en Sport aan de afnemer na het verstrijken van de betalingsdatum één betalingsherinnering, waarin zij deze op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 15 dagen te betalen.
5. Indien termijnbedragen van een afbetalingsregeling niet op de overeengekomen tijdstippen worden voldaan vervalt de afbetalingsregeling en is het volledige (restant)bedrag terstond opeisbaar.
6. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke Mobiliteit en Sport moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de afnemer. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het betrokken bedrag.
7. De afnemer is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen periode.

ARTIKEL 14. DE ANNULERING.

Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50% indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de aflevering – of een deel ervan indien het een deellevering betreft – kan plaatsvinden. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Mobiliteit en Sport kan bewijzen dat zijn schade groter is. Bij producten die op maat moeten worden gemaakt en als gevolg hiervan specifiek voor de afnemer worden besteld, waaronder deelleveringen en aanpassingen, is Mobiliteit en Sport gerechtigd tot vordering van maximaal 75% van het bedrag dat bij uitvoering van de overeenkomst voldaan had moeten worden.

ARTIKEL 15. GESCHILLEN.

Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is. Op alle overeenkomsten en transacties van Mobiliteit en Sport is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:


Mobiliteit & Sport
Elzeneind 2
5343 JB Oss


T: 06 – 51 92 58 16
E: info@mobiliteitensport.nl